8 %-ný odvod a nové ceny poistiek

07. február 2017

Prejavil sa už odvod na cenách poistenia? Na ktorých najviac? Ktoré poistenia odvod nepostihol?
Sú noví klienti znevýhodnení? Ako odvod ovplyvní slovenský poistný trh?

 

Na tieto a podobné otázky médií SLASPO odpovedá od začiatku roka – teda od účinnosti novely zákona o poisťovníctve, ktorá zaviedla 8 %-ný odvod z prijatého poistného z neživotného poistenia.

Už počas legislatívneho procesu SLASPO upozorňovala, že 8 %-ný odvod je neprípustným odvodom z „tržieb“ (z prijatého poistného), bez možnosti zohľadniť si pritom náklady tak, ako je tomu pri daniach, a že významne ovplyvní hospodárenie poisťovní, ale hlavne – zaťaží novou, skrytou daňou aj klienta. Naďalej považujeme zavedenie tohto odvodu z poistného za nesystémové a ústavne problematické riešenie. Odvod navyše neslúži na sanáciu poistného trhu alebo riešenie problémov, ktoré by tento sám vyvolal (napr. na rozdiel od bankového odvodu), ale je príjmom štátneho rozpočtu, a teda je absolútne nepochopiteľne určený výlučne na spotrebu a financovanie verejných výdavkov štátu.

Obchodnú, a s ňou previazanú cenovú stratégiu, si však volí každá poisťovňa individuálne v závislosti od zloženia poistného kmeňa – tzn. koľko poistiek a akého druhu má v portfóliu a od vývoja škodovosti v jednotlivých segmentoch poistenia. Preto nie všetky cenové zmeny z ostatného obdobia možno bez ďalšej analýzy pripisovať iba vplyvu odvodu, ale nedá sa to ani úplne vylúčiť. Od začiatku sme upozorňovali, že táto zmena je skrytou daňou a v konečnom dôsledku je namierená voči klientovi, pretože k zvyšovaniu cien s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde skôr či neskôr vo všetkých segmentoch neživotného poistenia.

Poisťovne prípadným zvyšovaním cien iba reagujú na zákonom vynútené zmenené pravidlá hospodárenia. Rovnaký zákon o poisťovníctve, ktorý zavádza 8 %-ný odvod z neživotného poistenia, totiž prikazuje poisťovniam stanoviť poistné tak, aby boli schopné v každom okamihu splniť všetky svoje záväzky. Spôsobov, akým sa jednotlivé poisťovne môžu vysporiadať s novou situáciou, je viacero – cez zníženie poistného krytia v nových zmluvách, zúženie ponuky produktov alebo obmedzenie doplnkových služieb komfortných pre klienta. Povinnosť odviesť osem percent z prijatého poistného je však tak vysoká sadzba, že sa z dlhodobého hľadiska prejaví určite v každej poisťovni, otázkou je, ako a v akom časovom odstupe to pocíti klient.

Odvod je zavedený na všetky odvetvia neživotného poistenia – či ide o poistenia majetku, zodpovednosti, cestovné, úrazové a mnoho ďalších. Cenotvorba jednotlivých produktových línií je plne v kompetencii poisťovní – pri dodržaní pravidiel poistnej matematiky a ustanovení zákona o poisťovníctve. Poisťovne strategicky zohľadňujú celý poistný kmeň a výsledná cenová politika je odrazom ich aktuálnej situácie a obchodných očakávaní do budúcna. Slovenský klient je citlivý na zmeny cien, a preto poisťovne musia tento aspekt v konkurenčnom prostredí na poistnom trhu brať tiež do úvahy. Domnievame sa preto, že tak závažný zásah do hospodárenia poisťovní sa v konečnom dôsledku v najbližšom období prenesie aj do cien poistného. Novela zákona je účinná viac ako mesiac a môžeme iba odhadovať, že potenciálne zvýšenie sa dotkne najviac využívaných neživotných poistení – majetku, havarijného poistenia vozidiel, zodpovednostného poistenia. Konkrétne čísla však prinesie až rok 2017 a ďalšie.

Proti retroaktivite SLASPO bojovala od prvotného návrhu novely zákona, pretože predstavovala hrubý, spätný a protiústavný zásah do ekonomiky poisťovní, ktorý by mnohé z nich okamžite uviedol do straty s následným zvážením zotrvania na slovenskom poistnom trhu. Upravený návrh novely uvalil odvod iba na nové zmluvy, a z pohľadu klienta sa tak môže zdať ako diskriminačný – keďže nové ceny poistiek už zahŕňajú odvod. Pripomíname, že novela zákona nebola iniciovaná poistným trhom a rovnako, ako v prípade iných zmien pravidiel hospodárenia, poisťovne ju musia akceptovať. Nevyhnutnou a nepríjemnou súčasťou týchto zmien je však aj prehodnocovanie cien poistného.

Neželaným efektom zavedenia odvodu bude jeho pravdepodobný negatívny dopad na slovenský poistný trh. Na to, že poistenie sa po prípadnom zvýšení cien následkom zavedenia odvodu stane pre mnoho ľudí nedostupným luxusom, SLASPO upozorňovala už v priebehu legislatívneho procesu novely zákona. Reálne hrozí, že miera poistenosti (penetrácia poistenia) sa v neživotnom poistení zníži, v lepšom prípade bude stagnovať. Domnievame sa, že štát by mal myslieť aj na to, že ak klesne poistenosť, zvýši sa odkázanosť občanov na štát – viac z nich sa môže spoliehať na odškodnenie od štátu napr. pri živelných pohromách. Motivačná a edukačná úloha štátu smerom k občanom zavedením 8 %-ého odvodu dostala výraznú ranu. Na hodnotenie celkového vplyvu odvodu je však  vzhľadom na účinnosť novely zákona od 1. januára tohto roka priskoro.

SLASPO, 7. február 2017

(aktualizované 9. 2. 2017)

Dokument na stiahnutie - 8 %-ný odvod a nové ceny poistiek

Predošlé stanoviská SLASPO - Archív aktualít

Archív aktualít