Vláda 8 % schválila, SLASPO upozorňuje na dôsledky

21. september 2016

SLASPO naďalej trvá na zásadných pripomienkach

k NOVÉMU návrhu novely zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve,

ktorý zavádza povinnosť poisťovní odviesť každý štvrťrok  8 % z prijatého poistného z neživotného poistenia

a upozorňuje na jeho dôsledky pre každého dobrovoľne poisteného

 

Pozmenený návrh zákona vláda SR na svojom rokovaní 21. septembra 2016 schválila. Zavádza ním povinnosť celoplošného odvodu 8 % z prijatého poistného z neživotného poistenia, pričom výnos z odvodu sa v novom návrhu stáva príjmom štátneho rozpočtu. Účinnosť zákona je stanovená na 1. január 2017.

 

Zmeny sa nijako nedotkli podstaty návrhu, preto SLASPO opätovne upozorňuje na:

·       rozpor návrhu zákona s ústavou – pretože ústava  nepozná odvody, pozná iba dane a poplatky;

·       dôsledok povinného odvodu – nutnosť zvýšenia cien poistného, a tým zníženie poistenosti v oblastiach priemyselných rizík, poľnohospodárstva a retailu;

·       diskrimináciu dobrovoľne poistených, ktorí prostredníctvom svojho poistenia budú prispievať do štátneho rozpočtu, z ktorého sa často a nesystematicky sanujú škody aj nepoisteným;

·       netransparentnosť – zákonodarca nedeklaruje účel a použitie výnosov z odvodu;

·       neprípustnú retroaktivitu odvodu, pretože odvodom sa zaťažia existujúce poistky;

·       reálnu hrozbu finančnej nestability menších poisťovní, ktoré sa kvôli odvodu dostanú do straty, prípadne ich odchod z trhu a celkový negatívny vplyv na podnikateľské prostredie v poisťovníctve;

·       neúmerné odvodové zaťaženie poisťovní, ktoré tak podliehajú

o     dani  z príjmu,

o     zvýšenému osobitnému odvodu z regulovaných odvetví,

o     odvodu 8 % z poistného, rozšírenému z PZP na všetky neživotné poistenia.

 

Legislatívny proces návrhu zákona pokračuje.

 

Dokument na stiahnutie - Odvod 8 % z NZ - nové znenie návrhu - reakcia.pdf

Predošlé stanoviská SLASPO - Archív aktualít.

 

Archív aktualít