8 %-ný odvod zasiahne poistených

13. september 2016

Zhrnutie  podstaty problému  návrhu novely zák. č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve,

ktorý zavádza povinnosť poisťovní odviesť každý štvrťrok  8 % z prijatého poistného z neživotného poistenia

rozdeleného podľa odvetví na účty MV SR, MZ SR, MŽP SR a MF SR, na rôzne účely uvedené v návrhu.

 

Zjednodušené vstupné informácie o poistení:

Poistenie  je v zásade "rizikový spolok" poistníkov (poistný kmeň), ktorí sú ochotní vzájomne sa podporovať v prípade nejakej nepriaznivej udalosti. Za tým účelom vkladajú svoje peniaze (poistné) do spoločného „rizikového fondu“ (technickej rezervy), z ktorého sa vyplatí odškodnenie tým, ktorí boli poškodení.

Technická rezerva je zo zákona povinná finančná rezerva spravovaná poisťovňou – slúži k výplate poistných plnení (účtovne ide o cudzí zdroj – obsahuje  priamy záväzok poisťovne voči klientom).

Poisťovňa je subjekt, ktorý má právo organizovať tento rizikový fond (tvorbu a poskytovanie plnení) na základe licencie na poisťovaciu činnosť, ktorú prideľuje štát (NBS).

Poistné je cena poistného krytia a musí byť vypočítané použitím poistnej matematiky a štatistiky tak, aby poisťovňa bola schopná plniť terajšie aj budúce záväzky voči klientom (ukladá to štát v zákone o poisťovníctve).

Primeranosť poistného sa meria cez tzv. kombinovaný ukazovateľ (KU), t. j. podiel výdavkov a nákladov na poistné plnenia,

–         ak je KU nižšie než 100 %, poistné pokrýva náklady a vytvára zisk (ZDAŇUJE SA),

–         ak je KU vyššie než 100%, poisťovňa vytvára upisovaciu stratu (tlak na maržu, resp. kapitál). 

Stabilita poisťovne  zaručená štátom - štát ručí občanom, že poisťovne, ktorým udelil licenciu, sú finančne stabilné – zabezpečuje to cez  NBS ako dohľad  nad poisťovníctvom.

Odvod 8 % z povinného poistenia (PZP) existuje od zavedenia tohto poistenia a je kalkulovaný v poistnom, pretože bol  poisťovniam od počiatku známy. Poistení sa museli tomu podriadiť, pretože sú povinní uzavrieť zmluvu zo zákona. Opodstatnenosť tohto odvodu vyplýva z povinnosti štátu zabezpečiť ochranu pre obete dopravných nehôd, čo vyplýva z medzinárodných dohôd (to, že štát zvolil neústavný spôsob, je druhá vec). 

 

Škodlivosť  návrhu MF SR na zavedenie odvodu 8 % z poistného spočíva v tom, že:

·       odvod z dobrovoľných poistení prakticky znamená, že štát chce zobrať  8 % poistníkom z ich „rizikového fondu“, vytvoreného z dobrovoľných poistení,  a tým zároveň spôsobiť upisovaciu stratu poisťovniam, ktorá sa môže vyrovnať iba  zvýšením poistného. Priemerná marža poisťovní je totiž oveľa nižšia ako tento odvod, a teda z nej nemožno  vykryť upisovaciu stratu. Vôľu akcionárov dlhodobo kryť straty takéhoto druhu nemožno očakávať;

·       poistenosť je na Slovensku 2,9 oproti priemeru EÚ, kde je 8,2 (podiel poistného v sektore na HDP);

·       zvýšené poistné ovplyvní poistenosť v SR v oblasti:

  • priemyselných rizík – firmy by vyhľadávali lacnejšie poistenia v zahraničí, alebo by zvýšili ceny svojich produktov o náklady vyvolané zvýšeným poistným,
  • poľnohospodárstva, kde sa permanentne znižuje objem poistených subjektov. Tí zároveň nemajú žiadnu finančnú podporu od štátu na poistenie, ktoré by im pomohlo pri škodách v dôsledku environmentálnych katastrof, ako je tomu v ostatných krajinách EÚ. Ďalšie zníženie  počtu poistených subjektov znamená zároveň  zvýšenie počtu žiadateľov o  záchranu zo štátneho rozpočtu;
  • majetku samospráv – tu je dlhodobý tlak na znižovanie poistného z dôvodu nedostatku finančných zdrojov – zvýšenie poistného by ťažko zvládli,
  • retailu – pretože väčšina slovenských občanov má vysokú citlivosť na zvyšovanie cien;

·       diskriminujú sa dobrovoľne poistení   dlhodobo vyzývame štát, aby (daňovo alebo aspoň mentálne) podporoval  a viedol občanov k poisteniu, a teda k vlastnej zodpovednosti za seba a svoj majetok a k tomu, aby sa prestali  spoliehať  na štát. Namiesto toho štát zodpovedných týmto odvodom trestá – pritom sa odhaduje, že iba zhruba tretina občanov má poistený svoj majetok. Zodpovední občania tak budú podporovať tých menej zodpovedných!

·       rozpor s ústavou ústava  nepozná odvody, pozná iba dane a poplatky;

·       trojaká daň pre poisťovne – poisťovne by po novom podliehali trojakým daniam z jednej činnosti:

  • dani  z príjmu,
  • osobitnému odvodu z regulovaných odvetví (zvýšenému),
  • odvodu 8 % z poistného (rozšírenému z PZP na všetky neživotné poistenia).

 

Dokument na stiahnutie - Odvod 8 % z NZ - zhrnutie.pdf

 

 

Archív aktualít