Poverenie na zabezpečenie odbornej skúšky

09. september 2010

SLASPO oprávnená vykonávať odborné skúšky

Guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch vydal rozhodnutie, ktorým poveril  Slovenskú asociáciu poisťovní zabezpečovaním odborných skúšok pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti prezenčnou formou.

SLASPO bude  zabezpečovať organizovanie skúšok v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Projekt, na ktorého základe dostala asociácia poverenie, popisuje postup prihlasovania sa na skúšku, vybavovania prihlášok, zasielania pozvánok, generovania testov, ich vyhodnocovania a vyrozumenia účastníkov o výsledku skúšky. Termíny je asociácia oprávnená stanovovať  po dohode s predsedami skúšobných komisií a podľa svojich prevádzkových možností. Významným informačným kanálom bude webová stránka SLASPO. Jej prostredníctvom sa 30 dní vopred oznámia vyhlásené termíny konania skúšok, budú na nej formuláre prihlášok. Projekt bude personálne zabezpečovať administratívny aparát  asociácie, ktorý má odborné vedomosti z poisťovníctva a dlhoročné skúsenosti s organizovaním vzdelávania.    

Generovanie a vyhodnocovanie testov a spracovanie údajov o žiadateľoch je organizačne a softvérovo vyriešené. Zaručuje objektivitu a ochranu osobných údajov skúšaných. 

Bratislava 9. septembra 2010

Bližšie informácie: Ivan Podstupka, , tel. 0908 773 923

Archív aktualít