EXIMBANKA SR

EXPORTNO-IMPORTNÁ BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Grösslingová 1
813 50 Bratislava

Telefón: 02/59 39 86 03
Fax: 02/52 96 56 21
www.eximbanka.sk
e-mail: 
          


Generálny riaditeľ a predseda Rady banky EXIMBANKY SR: Ing. Dušan Keketi

Námestníčka generálneho riaditeľa a členka Rady banky EXIMBANKY SR: Ing. Jana Valkučáková


Exportno-importná banka Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 80/1997 Z. z. a v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, priemyselnou a menovou politikou podporuje vývozné a dovozné aktivity vývozcov a dovocov poisťovaním vývozných úverov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím.